Huishoudelijk reglement

Elk lid verklaart het onderstaand reglement gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.

Voor minderjarigen valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders om onderstaand reglement gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren bij inschrijving van hun kinderen.

Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich ook thuis voelt.

Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.

Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen. 

De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.

Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.

Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd worden (met specifieke aandacht voor situaties met (verhoogd) risico op blijvende letsels, gelijkwaardigheid van kampers, …). 

Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.

De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (bewijs door ondertekening van de Panathlonverklaring).

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen, let erop dat deze na de training steeds terug worden meegenomen.

Ieder lid is verplicht een verzekering bij de bond af te sluiten. De noodzakelijke papieren hiervoor zijn te bekomen bij de trainer.

Er is een aanspreekpersoon in de club die gecontacteerd kan worden bij problemen.

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. 

De sportvereniging past de regels van de wet op de privacy toe. 

Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

Zorg ervoor om niet deel te nemen aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden. Dit kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van onze club.

De club distantieert zich van elke verantwoordelijkheid voor misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. Iedereen is  verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Hou jezelf ten allen tijde aan de verkeersregels en probeer op een veilige manier thuis te geraken. We zien je dan ook graag de volgende les terug. Indien je met de fiets komt, zeker tijdens de winterperiode, zorg er dan ook voor dat je voldoende zichtbaar bent in het verkeer d.m.v. van een goed werkende verlichting op jouw fiets of ander vervoermiddel en eventueel een fluovestje en helm aan.

Voor minderjarigen geldt ook uitdrukkelijk dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen als club in hoe ze hun verplaatsingen maken van en naar de club. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van de ouders of voogd van de minderjarigen. Wij geven uitdrukkelijk het advies mee aan de ouders en/of voogd om minderjarigen steeds te begeleiden in hun trajecten naar de club en nadien terug naar huis. 

Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van het zorgbeleid van de vereniging contact op te nemen met de school (enkel geldend voor leden tussen 12j en 18j.). Op deze wijze kan de club zich als lid van het ‘zorgend netwerk’ van de jongere bekend maken en de jongere mee begeleiden of ondersteunen indien er signalen zijn dat dit nodig is.  

Lidgelden zijn in geen enkel geval te recupereren door het aangesloten lid. Indien je vroegtijdig stopt met sporten of verandert van club om eender welke reden, kan je jouw reeds betaalde lidgelden niet terugvorderen van de club. Ook in het geval je door het clubbestuur uit de club wordt gezet, omwille van wangedrag of zaken die indruisen tegen ons clubreglement, kan je jouw lidgelden niet recupereren.

Indien het lid een inbreuk pleegt op het clubreglement, het teamgebeuren in het gedrang brengt en/of  door de trainers niet meer geschikt geacht wordt  vechtsporttechnieken aan te leren, kan zijn / haar lidmaatschap beëindigd worden.